Waarom beter bij ons?

Waarom zoek je beter hulp bij ons?

  • Bij anderen valt het voor (1) dat je verplicht wordt om je voor (a) een minimum aantal uren of (b) een minimum aantal vakken te laten begeleiden of (2) dat je gedwongen wordt een begeleidingswijze te volgen waarvan ze niet meer willen of kunnen afwijken, zelfs al sluit die niet aan bij je eigen wensen of noden. Wij daarentegen laten je de keuze zelf te bepalen welke vakken en hoeveel lessen je wenst te krijgen. Bij ons kies je tussen de volgende twee begeleidingsvormen: (a) je rekent erop dat je permanent bijgestuurd wordt met alle mogelijke raad en daad. Vanuit een open dialoog zoeken we samen naar de optimale methode of (b) je bepaalt liever zelf wat er precies dient te gebeuren en je geeft zelf aan wat je verwachtingen zijn. Deze keuze kan je zonder problemen te allen tijde herzien. Concreet: wil je op een beperkte tijd alleen maar je eigen vragen komen stellen of les krijgen over één of meerdere onderdelen of hoofdstukken, of wil je alleen maar getest worden, dan kan dat zonder probleem.
  • Anderen laten je soms, zonder zekerheid van kwaliteit, op voorhand betalen voor een vooraf vastgelegd aantal lesuren, al dan niet met studiecheques op naam of met een vervaldatum, zonder recuperatiemogelijkheid, wanneer je om welke reden dan ook niet de volledige reeks benutte. Bij ons betaal je achteraf de lessen die je effectief volgde. Dat betekent dus dat wij ons verplichten om het iedere dag naar jou toe waar te maken. Strikt genomen kan niemand zich bij ons verongelijkt voelen, door zich lesuren, vakken en/of onbekwame bijlesgevers opgedrongen te weten. Zonder dat er voor jou enig financieel nadeel aan verbonden is, stop je immers wanneer jij dat beslist.
  • Wij kiezen er bewust voor om NIET bij jou aan huis te werken. Het aan huis laten komen van een bijlesgever is weliswaar handig en is meestal gekozen uit gemakzucht, maar biedt au fond niet de beste en zeker niet altijd de goedkoopste oplossing (niet alleen de bijles, maar heel vaak moet bijkomend de verplaatsing van de lesgever ook nog apart betaald worden). De organisaties die alleen op deze manier werken beperken hun engagement en rol simpelweg tot het digitaal beheren van een database om jou te koppelen aan een bijlesgever, zonder dat men jou concreet gezien of gehoord heeft. Men heeft zelfs geen benul van wat de specifieke klemtonen en eigen accenten binnenin jouw lesmateriaal zijn. Vaak wordt zomaar iemand uitgestuurd die men niet persoonlijk kent, tenzij vanuit zijn curriculum, en van wie men de vakbekwaamheid, pedagogische kwaliteiten of fysische verschijning onmogelijk kan inschatten. Zonder didactische richtlijnen of verwachtingspatroon moet hij ter plekke en op het moment zelf maar uitzoeken en verzinnen hoe hij jou moet benaderen en je situatie aanpakken. Hierbij komt nog dat je degenen die deze vorm van bijlessen organiseren vaak niet fysiek kunt ontmoeten: je hebt met hen niet het minste persoonlijke contact, en als ze al rechtstreeks (telefonisch) te bereiken zijn (meestal heb je slechts contact via voicemail of e-mail), dan ben je gebonden aan hun beperkte kantooruren en hebben zij doorgaans weinig tijd om naar je verhaal te luisteren. Deze anonieme, schimmige manier van werken lijkt ons toch vreemd en mysterieus: je hebt immers met onzichtbare individuen te maken, die je bovendien nooit en nergens ter verantwoording kunt roepen. Doordat deze organisaties zelfs letterlijk van op afstand werken, kunnen zij nooit tippen aan de betrokkenheid en bezieling die wij daadwerkelijk en aantoonbaar in ons werk leggen. Bij ons geen call-centerachtige toestanden, waarbij de werkwijze en de figuren achter deze organisaties misschien het tegendeel zijn van de manier waarop ze zich voorstellen op hun website of via telefoon/e-mail, zonder dat je dit kunt nagaan. Dit kan wél bij ons: wij werken zichtbaar en onze deur staat effectief altijd open.
  • De directeur is bij ons altijd fysiek aanwezig en dus constant bereikbaar, ook telefonisch, van 8u45 tot 12u en 14u tot 24 u. Hij is het voornaamste aanspreekpunt. Die voortdurende aanwezigheid laat geen enkele andere beroeps- of nevenactiviteit toe. Dit is een doelbewuste keuze, die een volledige betrokkenheid en maximale toewijding mogelijk maakt. Tevens is ons kantoor een privé initiatief dat volledig onafhankelijk, van wie of wat dan ook, werkt. Omdat wij dat kwaliteitsvol willen doen, kunnen we niet de ambitie hebben om een Belgisch netwerk van studiebegeleiding uit te bouwen, en daarom werken we alleen in Leuven.
  • De directeur heeft een duidelijk zicht op de interactie die tussen jou en jouw bijlesgever plaatsvindt. Na elke repetitie is er voor jou de mogelijkheid tot een moment van evaluatie. Sowieso is er spontaan en frequent een uitvoerig overleg tussen directeur en bijlesgever over hoe we jouw begeleiding kunnen optimaliseren. Kortom, bij ons is de begeleiding een levendig en dynamisch proces en geen steriel en statisch gegeven. Indien een probleem opduikt dan kan de directeur bemiddelend tussenkomen en helpt hij zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Vanuit zijn jarenlange ervaring met honderden studenten schat de directeur de leersituatie vaak juister in en ziet hij sneller betere mogelijkheden. Doordat hijzelf niet degene is die aan jou lesgeeft en jou dus van op een zekere afstand ter plaatse volgt, kan hij zich een objectiever oordeel vormen over de aanpak. Een begeleider maakt immers al snel de fout te weinig afstand te nemen van zijn student, waardoor hij op de duur minder van je zal verwachten, laat staan dat hij nog iets zal kunnen afdwingen. Bovendien waakt de directeur verder over de ernst en de inzet van de studiebegeleider en jezelf. Hierdoor moet hij, wanneer je geen inzet vertoont en voortdurend met flauwe excuses afkomt, wel ingrijpen en dit aan de kaak stellen. Hoe dan ook, indien een kritiek wordt uitgebracht, wordt er nooit op de man gespeeld, maar op de bal. Dit is confronterend, direct en soms wel wat pijnlijk, maar nooit hardvochtig. In de kritiek zit het mededogen vervat en deze is opbouwend en niet kwetsend bedoeld.
  • Jij en je lesgever komen hier beiden bij ons op een neutraal terrein: hier vind je de logische en noodzakelijke leersituatie van lesgever-leerling terug. Laat je iemand aan huis komen, dan blijf je opgesloten in je eigen situatie. Het letterlijk naar buiten komen en tot bij iemand te gaan met je probleem is een eerste, volwassen stap in de richting van een oplossing. Ga je bij iemand aan huis, dan kom je in zijn privé-wereld terecht (spelende kinderen, onderbroken worden door telefoons, huishoudelijke zorgen, vaak weggeroepen worden, …) en is de kans groter dat hij niet genoeg afstand kan nemen van zijn situatie, niet voldoende openstaat en zich daardoor niet voldoende kan inleven in jouw leersituatie.
  • Wij hebben hier in het studiekantoor een groot scala aan didactische middelen (de cursussen die je volgt, extra handboeken, lesnota's, oefenbundels, proefexamens, examens van vorige jaren, witte borden, internetaansluiting, enz. ) om je optimaal te helpen. Doe je een beroep op begeleiders die aan huis komen, dan zijn al die middelen, zoals een bord of extra handboeken, niet in dezelfde mate voorhanden. Wij beschikken over aparte leslokalen, waar je afgezonderd samenwerkt. Thuis ligt dit wellicht moeilijker.
  • Wij werken uitsluitend met professionele en serieuze bijlesgevers. Voor elk vak dat je wenst te volgen staat een deskundige en gemotiveerde lesgever klaar, die thuis is in dit vakgebied. Dit geeft je dus meer garantie dan een beroep te doen op een kennis, een buurjongen, een familielid, een collega van één van je ouders, … of een privé-persoon die je vindt in een zoekertje. Uit schrik jou te kunnen verliezen zal deze laatste minder of niet geneigd zijn daadwerkelijk op te treden waar dit nodig is. Deze personen nemen vaak niet de tijd om de leerstof (op voorhand) door te nemen en weten dus niet echt wat er precies in je cursus staat en of ze het zelf wel allemaal begrijpen. Het gebeurt vaak genoeg dat men nadien toch bij ons terecht komt, al was het maar voor de overgebleven moeilijke stukken. Omwille van het grote aantal leerlingen dat bij ons komt kunnen wij het ons permitteren om op een correcte manier te zeggen waar je (nog maar) staat, zonder te moeten vrezen jou daardoor te verliezen. Juist omwille van deze houding hebben wij dit grote aantal leerlingen.

Onze aanpak vereist doorzettingsvermogen en discipline, zowel van jou en niet te vergeten ook van ons. Wij komen onze afspraken na en verwachten van jou hetzelfde. Spijtig genoeg stellen we vast dat sommige leerlingen hierdoor worden afgeschrikt en liever wachten tot het te laat is of elders hulp zoeken, waar men het op dit punt niet zo nauw neemt. Het is vreemd dat men het op dit vlak moeilijk heeft, want zeg nu zelf: wie kan er goede studieresultaten bereiken zonder de nodige volharding en (zelf)discipline? Wanneer je niet toelaat dat jouw studiebegeleider gedisciplineerd werkt, wat krijg je dan als resultaat? Leerlingen die hun jaar moeten overdoen beseffen dan ook vlugger dat deze aanpak onze grootste troef is, de meest eerlijke houding en een noodzakelijke vereiste. Onze slaagcijfers zijn opmerkelijk hoger, omdat wij juist met de leerlingen die dit inzien mogen werken.

© Copyright 2001Copyright 2001 (update 12/2008) door Luc Verhille, Sint-Jacobsplein 17, 3000 Leuven, België.
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we deze rechten zeer ernstig nemen, en het niet nalaten de nodige stappen te ondernemen bij inbreuk. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Datum copyrightstatement: 01 oktober 2001.